in

Θέλω να βαφτίσω το παιδί μου και ο πατέρας έχει εξαφανιστεί. Μπορώ να κάνω τη βάπτιση χωρίς εκείνον;

Έχω παντρευτεί με πολιτικό το Δεκέμβρη του 2019 και έχω και ένα παιδάκι μηνών.

Είμαι σε διάσταση και αυτός έχει εξαφανιστεί και έχει αλλάξει αριθμό κλπ. Εγώ θέλω να βαφτίσω το παιδί μου αλλά μου είπαν ότι δεν γίνεται χωρίς αυτόν. Τι πρέπει να κάνω; Πως να κινηθώ;

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Παναγιώτα Λουκάκου
Σύμφωνα με το άρθρο 1510 ΑΚ η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων (γονική μέριμνα), οι οποίοι την ασκούν από κοινού. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του.

Αν ο ένας από τους γονείς αδυνατεί να ασκήσει τη γονική μέριμνα για πραγματικούς λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισμένα ικανός για δικαιοπραξία, την ασκεί μόνος ο άλλος γονέας. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο ΑΚ 1511,κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου. Στο συμφέρον του τέκνου πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν, κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο της ασκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας του φύλου, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας.

Στην περίπτωση που ένα ζευγάρι χωρίζει και διαφωνεί ο νόμος προβλέπει στο άρθρο ΑΚ 1512 ότι σε περίπτωση που οι γονείς διαφωνούν κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας, και το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, αποφασίζει το δικαστήριο. Τέλος στο άρθρο ΑΚ 1513 στις περιπτώσεις διαζυγίου η ακύρωσης του γάμου και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, η άσκηση της γονικής μέριμνας ρυθμίζεται από το δικαστήριο. Η άσκηση της γονικής μέριμνας μπορεί να ανατεθεί στον έναν από τους γονείς ή, αν αυτοί συμφωνούν ορίζοντας συγχρόνως τον τόπο διαμονής του τέκνου, στους δύο από κοινού.

Το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά, ιδίως να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων ή να την αναθέσει σε τρίτον. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν ο γονείς του τέκνου σχετικά με την επιμέλεια και τη διοίκηση της περιουσίας του.Ο γονέας, στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας, έχει το δικαίωμα να ζητάει από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.

Η επιλογή της τελέσεως ορθόδοξης βαπτίσεως του ανήλικου παιδιού συνιστά επιλογή του θρησκεύματος του ανήλικου παιδιού και εμπίπτει στα πλαίσια της γονικής μέριμνας των γονέων.

Οι γονείς πριν από τη βάπτιση του ανηλίκου παιδιού τους πρέπει να δηλώσουν εγγράφως την επιλογή του ανόματος του ανήλικου παιδιού, η οποία επίσης εμπίπτει εντός του πλαισίου της γονικής μέριμνας, με την υπογραφή κοινής δήλωσης τους. Σε περίπτωση που απουσιάζει ο ένας γονέας θα πρέπει να προσκομίζεται είτε βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου, είτε υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι ο γονέας που απουσιάζει παρέχει τη συγκατάθεση του στην βάπτιση του ανήλικου παιδιού του κατά το δόγμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εάν δεν προσκομίζεται τέτοια δήλωση η βάπτιση δεν μπορεί να τελεστεί.

Συνεπώς ο ένας γονέας σε περίπτωση διαφωνίας πρέπει να απευθυνθεί στο δικαστήριο αφενός για να αιτηθεί την ανάθεση σε εκείνον της αποκλειστικής επιμέλειας του ανήλικου παιδιιού και αφετέρου να ζητήσει από το δικαστήριο την άδεια για τη βάπτιση και τον καθορισμό του ονόματος του ανήλικου παιδιού και την έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης είτε με την άμεση και επείγουσα διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων όσο και με τακτική αγωγή ενώπιον του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Αν είναι άγνωστος ο τόπος ή η ακριβής διεύθυνση διαμονής εκείνου προς τον οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου ΚΠοΛΔ 135 σύμφωνα με το οποίο αν είναι άγνωστος ο τόπος ή η ακριβής διεύθυνση διαμονής εκείνου προς τον οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 134 δηλαδή γίνεται επίδοση του δικογράφου στον αρμόδιο Εισαγγελέα και συγχρόνως δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, από τις οποίες η μία πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα και η άλλη στην έδρα του δικαστηρίου, διαφορετικά και η άλλη πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα, ύστερα από υπόδειξη του εισαγγελέα στον οποίο γίνεται η επίδοση, περίληψη του δικογράφου που κοινοποιήθηκε. Η περίληψη συντάσσεται και υπογράφεται από εκείνον που ενεργεί την επίδοση και πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο των διαδίκων, το είδος του δικογράφου που επιδόθηκε, το αίτημά του και, προκειμένου για απόφαση, το διατακτικό, το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη ή τον υπάλληλο που ενεργεί την εκτέλεση και, αν εκείνος προς τον οποίο γίνεται η επίδοση καλείται να εμφανιστεί ή να ενεργήσει ορισμένη πράξη, πρέπει να αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος εμφάνισης, καθώς και το είδος της πράξης.

2. Οποίος επισπεύδει την επίδοση σε πρόσωπο άγνωστης διαμονής μπορεί να δημοσιεύσει σε εφημερίδες προσκλήσεις προς καθέναν που γνωρίζει τον τόπο και τη συγκεκριμένη διεύθυνση διαμονής εκείνου προς τον οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση, να ανακοινώσει ενυπογράφως τα στοιχεία αυτά, με αναφορά της συγκεκριμένης διεύθυνσής του, στη γραμματεία του πρωτοδικείου Αθηνών ή του πρωτοδικείου της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του.

Επομένως στη δική σας προσωπική περίπτωση υπάρχει λύση στο πρόβλημα σας . Συγκεκριμένα πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα/μία δικηγόρο οικογενειακού δικαίου ο/η οποία θα πρέπει να συντάξει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία θα επιδοθεί στο σύζυγο σας ο οποίος είναι αγνώστου διαμονής με τη διαδικασία των προσώπων αγνώστου διαμονής, με την οποία θα ζητάτε από το αρμόδιο δικαστήριο την ανάθεση σε εσάς της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου σας και της άδειας για τη βάπτιση του ανηλίκου τέκνου σας και τον καθορισμό του ονόματος του, επί της οποίας και θα εκδοθεί απόφαση του δικαστηρίου την οποία θα προσκομίσετε στη συνέχεια στην αρμόδια Μητρόπουλη στην οποία ανήκει ο Ναός στον οποίο πρόκειται να τελεστεί το μυστήριο.

Παναγιώτα Λουκάκου | Panagiota Loukakou
Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω | Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

16 Φωτογραφίες που αποδεικνύουν γιατί ήταν απαραίτητο να διαβάζουμε στο σχολείο! Τι λέτε;

Το μεγαλύτερο όπλο στην ιστορία που έφτιαξε ο Χίτλερ και τι απέγινε (Φωτογραφίες&Βίντεο)